l-replay l-camper l-gstar l-cruyff l-sns

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата fanpoint.bg.

1. Страни по ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

1.1. Потребител на услугите и фунционалностите на интернет страницата fanpoint.bg, наричан по-долу за краткост „Потребител/и“, може да бъде всяко дееспособно физическо лице.

1.2. Интернет страницата (и онлайн магазин) fanpoint.bg, наричани за краткост „Сайт“ и/или „Онлайн магазин“, са собственост на „Вапо ЕООД“, наричано за краткост „Fan Point”. „Вапо“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 831216694 и седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1528, бул. „Искърско шосе” № 7, ТЦ „Европа”, сграда 1, ет.2, офис 2-1.

2. Общи разпоредби

Настоящите Общи условия дефинират отношенията между Потребителите и Fan Point. С натискането на който и да е бутон, картинка или линк (с изключение на линка към настоящите Общи условия), находящи се на Сайта, се счита, че Потребителите приемат и/или се съгласяват с настоящите Общи условия за ползването на Сайта и Онлайн магазин.

Предоставяните от Сайта услуги дават възможност на Потребителите да поръчват и закупуват стоки онлайн чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните, като стоките ще бъдат доставени до посочен от Потребителите адрес в страната.

Настоящите Общи условия представляват договор между Потребителя и Fan Point, с който Потребителят получава правото да използва услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. С регистрацията на профил на Сайта, Потребителят дава своето съгласие с настоящите Общи условия, обвързва се с тях и всички последващи промени в тях, и се задължава да ги спазва. Ако Потребителят не е съгласен с настоящите Общи условия, следва да не използва услугите на Сайта. Fan Point си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия. Изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителите от момента на публикуването им на Сайта. Потребителите имат право да ползват услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите на Сайта за други цели, нямат обвързващо действие за Fan Point и/или на неговите партньори и доставчици.

С ползването на САЙТА, Потребителите приемат употребата на "бисквитки" от страна на Fan Point. Потребителите на Сайта нямат право да извършва действия, които нарушават общоустановените правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

 

3. Авторски права

Съдържанието в Сайта – снимков материал, картини, образи, рекламни материали, данни, текст - e собственост на Fan Point и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Потребителите нямат право да копират, разпространяват или възпроизвеждат нито една част от този Сайт под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Fan Point и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за лична информация на Потребителите и гостите на Сайта. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на Fan Point е непозволенa.

 

4. Регистрация

Съдържанието на Сайтовете е достъпно за разглеждане от Потребителите и гости на Сайтовете напълно свободно. Регистрацията на профил е необходима само при ползване на определени функционалности на Сайтовете. Поръчки могат да бъдат извършвани само от Потребители с регистриран профил на Сайтовете. Процедурата по регистрация на профил на Сайтовете е абсолютно доброволна и безплатна.

Регистрацията на профил на Сайтовете се извършва с попълване на регистрационния формуляр от Потребителя, който е достъпен след натискане на линка за регистрация на профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията Потребителят получава потребителско име и парола, с които може да влиза в създадения му в Сайтовете профил и да прави поръчки на стоки, предлагани за продажба на Сайтовете.

Със завършването на регистрацията на профил на Сайтовете Потребителят дава своето съгласие с настоящите Общи условия, както и с доброволното предоставянето на своите лични данни на Fan Point за обработка. Задължителните полета са ни необходими за завършване на поръчка, продажба и доставка на стоки на Потребителя, но могат да бъдат използвани и за изпращане на рекламни и маркетингови съобщения на Потребителя по имейл или чрез Facebook профил; за потвърждаване или промяна на личните данни на Потребителя; за изпращане на покани за участие в различни маркетингови програми, кампании и промоции; за проследяване на потребителското поведение на Потребителя, вкл. брой, вид и размер на покупките му; за изследване на мнението на Потребителя чрез изпращане на покана за участие в различни маркетингови проучвания.

По-долу можете да се запознаете с нашата Политика по защита на личните данни.

 

Политика по защита на личните данни

Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. Вапо ЕООД в качеството си на администратор на лични данни и обработващ лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

Настоящата политика по защита на личните данни урежда как Вапо ЕООД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Вапо ЕООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете със Служителя по защита на личните данни, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Вапо ЕООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

Вапо ЕООД е Администратор на лични данни и Обработващ лични данни. 

Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас в посочените точки за контакт:

Вапо ЕООД

бул.Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 1, офис 2-1

1528, София,

България

Телефон: +359888999992

e-mail: office@fan-point.bg

 

В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни,  и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679  имате право да подадете оплакване до Служителя по защита на личните данни, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред както следва:

 

Право на жалба до надзорен орган

Съгласно член 14, параграф 2, буква д)

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).

Можете да подадете жалба по един от следните начини:

1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.

2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, Комисия за защита на личните данни.

3. По факс на адрес: 029153525.

4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).

5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:

•           данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие)

•           естество на жалбата

•           друга информация и документи, които считате за относими към жалбата

•           дата и подпис (за електронните документи– електронен, за хартиените документи – собственоръчен)

КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc. 

 

Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика") се издава на основание  на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство"), и на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR").

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как Вапо ЕООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни.  Тези правила се прилагат от Вапо ЕООД в качеството му на Администратор независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и Вапо ЕООД е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от Вапо ЕООД, Вашите лични данни са:

•           обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност");

•           събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите");

•           подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум");

•           точни и поддържани в актуален вид; Вапо ЕООД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност");

•           съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението");

•           обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност");

•           Вапо ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност").

 

Цели на Политиката

С приемането и прилагането на настоящата политика на Вапо ЕООД съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

С приемането и прилагането на настоящата политика на Вапо ЕООД  съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

С настоящата политика Вапо ЕООД цели да гарантира:

•           Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от Вапо ЕООД;

•           Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;

•           Спазването на изискванията на регламента към Вапо ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ, включително: Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране; Регистри на дейностите по обработване; Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират; Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни; Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи); Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;

•           Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, Вапо ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.

•           Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.

 

Цели на обработката на лични данни

Съгласно изискванията на Раздел I - Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 Вапо ЕООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

 

Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни:

Право на достъп - Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.

Право на коригиране - Да коригирате неточни или непълни лични данни.

Право на изтриване - Да поискате изтриване на Вашите лични данни.

Право на ограничаване на обработването - Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Задължение за уведомяване - Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

Право на възражение:

Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

  • за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните интереси, включително профилиране.
  • обработване за целите на директния маркетинг
  • обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.

Право на отказ от автоматизирана обработка - Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.

Право на преносимост - Имате право да получите личните данни.

Право на жалба и ефективна съдебна защита - Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.

Право на обезщетение - Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

 

Имате право да упражните правата си като се свържете с нас и Служителя по защита на личните данни чрез имейл съобщение до имейл адрес supportclients@fanpoint.bg или на телефон: +359888999992.

 

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от Вапо ЕООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента.

Вапо ЕООД прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се  излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.

В случай че Вапо ЕООД ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с въведена „Процедура за трансфер на данни извън ЕС", а субектите на данните се уведомяват предварително с „Информация за обработване на лични данни при събиране" и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни", като се изисква тяхното „Съгласие за предаване на лични данни".

 

Промени в политиката за поверителност

Вапо ЕООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат. Актуалната версия е достъпна нашата интернет страница.

 

 Профилите на Потребители, които нарушат условията за ползване на сайтовете и онлайн магазините, както и профили на Потребители, които ги използват не по предназначение се заличават.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Всички спорове се решават от компетентния български съд.

 

5. Поръчка

Потребителят трябва задължително да приеме настоящите Общи условия, за да може да направи поръчка и закупуване на стока, предлагана на Сайта. На Сайта стоките се подреждат във формата на оферти по различни показатели, в съответствие с изискванията на Потребителите и предложената класификация на Сайта. Всяка оферта съдържа основна информация и снимков материал за предлаганата стока в съответствие с нейния вид и нейната цена. Указаната цена на отделната стока е за един брой. Цената на стоката е в български лева с включени всички данъци и такси и не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с нейната доставка.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Картата за покупка на Потребителя.

Възможно е да съществуват известни разлики в цветовете на снимковия материал към всяка оферта за стока, предлагана на Сайта, и действителните цветове на стоката; като всяка такава разлика не е умишлено създадена, а се дължи на техническите възможности за демонстриране и пресъздаване на някои характеристики на стоката.

Потребителят може да поръча дадена стока, като я добави към Кошницата за покупки чрез избор на размер и натискане на бутон „Купи“ на страницата на стоката. След това следвайки процедурите на страницата на Кошница, Потребителят попълва адрес за връзка, адрес за доставка и телефон за връзка, и избира начин на плащане. С финализиране на поръчката, Потребителят получава номер на поръчката.

Потребителят има възможност предварително да избира стоки, които да запази в списък с любими стоки „Wishlist”. Списъкът с любими стоки Wishlist се съхранява към всеки профил на Потребител. За да извърши поръчка на стока от Wishlist, Потребителят трябва да маркира избрана стока, да я прехвърли към Кошница чрез натискане на съответния функционален бутон на Сайта и да завърши поръчката по описания по-горе начин.

При успешно завършване на поръчка Потребителят получава съобщение, което съдържа подробностите от направената заявка, като номер на поръчка, избрани стоки, адрес за връзка, адрес за доставка, телефон за връзка и начин на плащане.

Поръчките се обработват от екипа на Сайта в работни дни (от понеделник до петък) от 10:00 ч. до 17:00 ч. Всички поръчки, подадени извън този период се обработват на следващия работен ден. Поръчки заявени и приети до 17:00 ч. се обработват до 17:00 часа на следващия работен ден.

Fan Point има право по свое усмотрение да обединява в една доставка две или повече поръчки от един и същи Потребител. 

При предаване на поръчката на куриер за доставка, Потребителят получава съобщение, с което се потвърждава изпращането на поръчаната стока на посочения от Потребителя адрес.

В случай че Потребителят не получи съобщение от Fan Point, с което се потвърждава завършената поръчка, това означава, че поръчката не е стигнала до Fan Point и не е приета за изпълнение.В този случай Потребителят следва да се свърже с администраторите на Сайта, чрез имейл или телефон, посочени в КОНТАКТИ.

Договорът за продажба от разстояние между Fan Point и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Fan Point. Поръчката се потвърждава със специално съобщение от страна на Fan Point до Потребителя, с което Fan Point уведомява Потребителя за изпращане на поръчката.

Изпълнението на поръчката (договора) се извършва в рамките на три до пет работни дни след получаване от Потребителя на съобщението за потвърждаване на завършената поръчка. Изпълнението се извършва, както е указано в раздел „ДОСТАВКА” от настоящите Общи условия, но не по-късно от 30 дни от неговото сключване.

Потребителят няма право да претоварва Сайта с фиктивни заявки или друга информация.

 

6. Ограничаване на отговорността
Fan Point полага грижа да поддържа вярна, точна и актуална информация на Сайта, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Fan Point не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, и пропуснати ползи, които се дължат на не предоставяне на достъп до Сайта, непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки достъп до Сайта, както и за необработването и/или ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на събития, които са извън контрола на Fan Point. Fan Point не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност) и ресурсите, съдържащи се в други сайтове, към които Сайта съдържа линкове, препратки, рекламни банери. Fan Point не носи отговорност за последиците, включително евентуални вреди, и пропуснати ползи, които се дължат на използването, достъпа или недостоверността на тази информация и ресурси. Fan Point не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от информация и/или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

 

 

ДОСТАВКА

Доставката за цялата страна е безплатна. Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

1. Поръчаната стока се доставя на посочения от Потребителя адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя от 3 (три) до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на съобщение за потвърждение на завършена поръчка на посочения от него валиден адрес.

3. Поръчаната стока се доставя от куриер, подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Fan Point се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката.

 

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Потребителят може да върне или замени закупена стока от Сайта, в 14-дневен срок от датата на получаване на стоката. Регистрираните потребители могат да ползват олекотена процедура от меню Поръчки в Профил. Fan Point приема връщане и замяна на закупени от Сайтовете стоки по следните причините:

  • Грешен продукт
  • Грешен размер
  • Дефектна стока
  • Промяна на решението относно направената покупка

 

При горе изброените причини транспортните разходи се поемат от страна на Потребителя.

В случай на грешка по вина на САЙТА, транспортните разходи се поемат от Fan Point. При замяна, новият модел се изпраща на клиента след като вече закупения бъде получен от Fan Point. При окончателно върната стока Потребителят получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на 10 работни дни.

*След изтичането на 14-дневният срок, потребителят може да върне стоката само в случай че тя е дефектирала.

*Връщане и замяна на бельо и бански не се извършва.

 

Заявки за връщане, замяна и рекламация се прави с писмено уведомление в свободен текст от страна на Потребителя чрез съобщение до Fan Point на имейл supportclients@fanpoint.bg. Съобщението задължително трябва да съдържа имената на Потребителя; телефон и имейл за връзка; номер на поръчка; стоката или стоките, които са предмет на Рекламация; причина за Рекламацията; дали иска замяна или окончателно връщане на стоката/ стоките от поръчката.

Връщане – При окончателно връщане на стока / стоки ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на 10 работни дни от датата на получаване на стоката / стоките на оказания от Fan Point адрес. За целта Потребителят трябва да предостави в съобщението за Рекламация и данни на банкова сметка: IBAN и Име на титуляр, по която Fan Point да възстанови сумата. Служител на САЙТА ще се свърже обратно с ПОТРЕБИТЕЛЯ, за да приеме Рекламацията, след като прегледа и одобри възможността за връщане.

Замяна – При неподходящ размер, Потребителят следва да посочи размер на стоката, с която желае да бъде заменена първоначално поръчаната стока. Ако Потребителят желае замяна на поръчана стока с друга стока, предлагана на Сайта, следва да изпрати линк или код на стоката за замяна в първоначалното съобщение. Служител на Fan Point ще се свърже обратно с Потребителя, за да потвърди замяната, след като прегледа, одобри и провери възможността за замяната. Детайли свързани с разлика в сумите ще бъдат коментирани допълнително. Заменящата стока ще бъде изпратена на посочения от Потребителя адрес до 5 работни дни, от датата на получаване обратно на стоката за замяна на адреса на Fan Point.

Транспортните разходи при Рекламация на стока се поемат изцяло от Потребителя. В случай на връщане на стока, Потребителят сам избира начина на доставка на стоката. При Замяна на стока, се начисляват транспортни разходи, които са дължими на фирмата – куриер при получаване на заменящата стока.

 

Ако Връщането и/или Замяната на стока се дължи на вина на Fan Point, в случай на доставка на различна от поръчаната стока и/или различен размер на стоката от този в поръчката, транспортните разходи по Връщането и/или Замяната на стоката се поемат изцяло от Fan Point.

 

Заявки за връщане, замяна и рекламации се приемат само при представяне на касова бележка и оригинална опаковка. При връщане и/или замяна на стока е задължително стоката да е неупотребявана и в добър общ вид. При предяване на рекламация е необходимо стоките да са предварително почистени и в добър общ вид. Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са вследствие неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено.

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Наложен платеж

Плащане в брой при получаване на поръчаната стока. Към момента услугата важи само за територията на България.

 

Кредитни и дебитни карти

Fan Point приема директни международни и вътрешни плащания с кредитни карти от типа VISA, VISA Electron, MasterCard или Maestro, използвайки системите за трансфер на пари чрез уеб сайт PayPal и ePay.